نظرسنجی باشگاه

نظرسنجی مربیان

ارسلان شایسته
ارسلان شایسته
ارسلان شایسته
ارسلان شایسته
ارسلان شایسته
ارسلان شایسته
ارسلان شایسته
ارسلان شایسته
ارسلان شایسته
ارسلان شایسته
ارسلان شایسته
ارسلان شایسته
نام:
نام خانوادگی:
مربی رشته:
مدت مربیگری:

میانگین امتیاز

بر اساس امتیازهای ارسال شده و تعداد نفرات شرکت کننده

10 /

تعداد رای دهندگان

نمودار تعداد افراد در این نظرسنجی